Algemene voorwaarden

Disclaimer en Algemene Voorwaarden

LogoFant is onderdeel van S.A.L.E. Concepts

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten geleverd door S.A.L.E. Concepts via de website S.A.L.E. Concepts, via een van de e-mail adressen van S.A.L.E. Concepts, via telefonisch contact met S.A.L.E. Concepts of via een schriftelijke bestelling. De informatie op onze website is met zorgvuldigheid samengesteld. S.A.L.E. Concepts wijst alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, onjuistheden en de gevolgen hiervan af. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy

S.A.L.E. Concepts zal geen enkel adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, of andere informatie ingewonnen via deze site doorgeven aan derden, noch zal ze deze informatie laten opnemen in lijsten van derden. S.A.L.E. Concepts respecteert en verzekert de privacy van de eigenaars van de gegevens verstrekt via deze site. Mochten gegevens toch via onze site beschikbaar zijn, kan de gedupeerde dit kenbaar maken aan S.A.L.E. Concepts en worden de gegevens verwijderd.

Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst.

Overeenkomst en bevestiging

Door acceptatie van deze voorwaarden en het inzenden van uw bestelling komt de overeenkomst tot stand. Er kunnen wijzigingen in de prijsopgaven ontstaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. Prijzen zijn excl. 21% Nederlandse BTW. Voor opdrachten van bedrijven of particulieren buiten Nederland zal de BTW verlegd worden naar het betreffende land. De opdrachtgever zal in dat geval in het betreffende land zelf de verplichte lokale BTW moeten afdragen. De opdrachten worden automatisch bevestigd wanneer de opdrachtgever een bestelling plaats via onze website. Indien een bestelling niet via de website geschied, zal een opdracht bevestigd zijn na goedkeuring van de opdrachtgever via post, e-mail of telefoon.

Onbeperkte wijzigingen 

Onbeperkte wijzigingen worden doorgevoerd in uw ontwerp tot u tevreden bent. Blijkt dat u niet tevreden te stellen bent vanwege onwil of een andere reden buiten onze invloedssfeer dan behouden we ons het recht voor de opdracht eenzijdig te annuleren.

Bestellingen

Wanneer u een bestelling maakt voor een dienst of product van S.A.L.E. Concepts (in dit geval LogoFant.nl) dan dient u dit product vooraf te betalen. Wij doen er alles aan om de ontwerpen naar wens te maken, mocht u daarom niet tevreden zijn met de logo concepten dan maken wij nieuwe concepten, net zolang totdat u tevreden bent. Wij leveren op werkdagen binnen 24 uur de eerste logo concepten, mocht dat om welke reden dan ook niet lukken, dan kan S.A.L.E. Concepts hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Oplevering

De uiteindelijke oplevering van het logo kan enkele werkdagen in beslag nemen wanneer de opdrachtgever geen tijdige reactie geeft of meerdere logo’s wilt ontvangen om een keuze te maken. S.A.L.E. Concepts behoudt zich het recht voor om de aangegeven opleveringstermijn te verlengen ten tijde van drukte of andere omstandigheden. Oplevering van bestanden zal alleen geschieden indien de betalingsverplichting door de opdrachtgever is nagekomen. Logo ontwerpen zijn beschermt door het auteursrecht, dit recht dragen wij over aan u als opdrachtgever nadat aan alle verplichtingen zijn voldaan.

Geen contact

S.A.L.E. Concepts begint nadat u opdracht hebt gegeven direct met het design proces. Wij werken door totdat u tevreden bent. Indien de opdrachtgever om welke reden dan ook niet (meer) reageert wacht S.A.L.E. Concepts 14 dagen, hierna krijgt u eenmalig een herinnering. Daarna heeft u de mogelijkheid om tot 2 maanden na de originele start aanpassingen door te geven. Mochten wij daarna nog niets van u gehoord hebben dan dient u een nieuwe aanvraag te doen met de bijbehorende kosten.

Copyright, gedeponeerde merken

De klant bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal) die aan S.A.L.E. Concepts worden overgemaakt eigendom zijn van de klant. De klant mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. S.A.L.E. Concepts is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website of logo en S.A.L.E. Concepts kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Gebruik en licentie

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen (ontwerpen) en websites te gebruiken wanneer:

– Er niet wordt voldaan aan de (betalings-)verplichting die in de overeenkomst zijn afgesproken.

– De opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.

De opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. Deze gebruiks licentie is levenslang geldig en gegeven aan degene/rechtspersoon voor wie de opdracht is uitgevoerd. De copyright rechten worden dan ook schriftelijk overgedragen aan de klant. S.A.L.E. Concepts behoudt wel het recht voor om ontwerpen te publiceren op haar websites in de portfolio. Onderdelen van ontwerpen kunnen daarnaast door S.A.L.E. Concepts gebruikt worden in toekomstige ontwerpen. Auteursrecht is voorbehouden.

Wijzigingen

Wijziging van de overeenkomst indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

Het auteursrecht van alle door S.A.L.E. Concepts ontwikkelde grafische uitingen (ontwerpen) ligt volledig bij S.A.L.E. Concepts. Alle rechten voorbehouden. Er mogen geen ontwerpen zonder uitdrukkelijke toestemming van S.A.L.E. Concepts worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast worden. S.A.L.E. Concepts is ten alle tijde gerechtigd om haar naam op de gerealiseerde grafische uitingen te vermelden. S.A.L.E. Concepts draagt alle rechten over na oplevering en betaling van het ontwerp.

Betaling

Betaling dient ten alle tijden vooraf voldaan te worden.

Drukwerk

S.A.L.E. Concepts drukt het printwerk niet zelf maar regelt en begeleidt het drukwerk. Hierbij is S.A.L.E. Concepts op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De klant gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de klant. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.

Aansprakelijkheid

S.A.L.E. Concepts is niet aansprakelijk voor:

1. Van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben.

2. Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever. En alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.

3. Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan S.A.L.E. Concepts.

4. Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekst. Gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneembaar zijn geweest.

5. S.A.L.E. Concepts is niet aansprakelijk voor indirect schade zoals gederfde winst, gevolgschade.